Peren Fen ve Anadolu Lisesi Bursluluk Sınavı

Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar

Adayların sınavda uyacakları bu kurallar, salon görevlisi tarafından adaya duyurulacaktır.

1) Öğrenciler sınava başlamadan önce geçerli kimlik belgesini salon görevlilerine göstermelidir.

2) Adayların yanlarında. ÖSYM kriterlerine uygun olmayan hiçbir eşya, araç vs. bulunmayacaktır. Öğrenci kalem, silgi, kalemtraş vb. ihtiyaçlarını yanında bulundurmalıdır.

4) Sınavda verilen toplam cevaplama süresi soru kitapçığında yazılıdır. Sı­nav başladıktan sonra sınav süresinin dörtte üçü (¾) tamamlanmadan önce ve sınavın son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Bu süreler içerisinde salondan ayrılmak zorunda kalan adayların bina dışına çıkmalarına izin verilmeyecektir. Bina dışına çıkan adayların sınavları iptal edilecektir. Bu süreler dışında sınav süresi bit­meden cevaplamayı tamamlayan adaylar, cevap kâğıdını ve soru kitap­çığını salon görevlilerine teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecek­tir. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

5) Sınav sırasında tuvalet, revir, sağlık, su içmek vb. ihtiyaçları için adayların sınav salonundan kısa bir süre için bile olsa çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan çıkan aday, her ne sebep­le olursa olsun tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.

6) Sınav binasını her ne sebeple olursa olsun terk eden adaylar tekrar sınav binasına alınmayacaktır.

7) Sınav süresince adayların;

  • konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
  • salondaki görevlilere soru sormaları
  • müsvedde kâğıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları
  • birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
  • sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

8) Adaylar sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorun­dadır. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

9) 6114 sayılı Kanunun 10. maddesi gereği, gizlilik hükümlerini ihlal eden­ler, gizli olan bilgileri elde edenler, bunları ifşa edenler, sınavın yapıldığı binaya ses veya görüntü nakleden cihaz başta olmak üzere sınav kılavu­zunda yasak olarak belirtilen her türlü araç ve gereçler ile ilgili malzeme­leri sokan veya bulunduran kişiler, başka birinin yerine sınava girenler ile yerine başkasını sınava sokanlar, sınavda kopya çekilmesine imkân sağlayanlar, sınav sonuç verilerini gerçeğe aykırı bir şekilde değiştiren­ler, sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine değiştirenler ve kopya çektiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve Peren Eğitim Kurumlarının herhangi bir şubesine kesinlikle kayıtları alınmayacaktır.

10) Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. Adayların test sorularına verdikleri cevap­ların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini göste­rirse kopya eylemine katılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

11) Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol ediniz. Başkasına ait cevap kâğıdını kullanmayınız. Cevap kâğıdında dol­durmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kur­şun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kul­lanılmayacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlen­miş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

12) Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları dolduru­nuz. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bu­lunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın say­fası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına baş­vurunuz. Size verilen soru kitapçığının Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına doğru ve eksiksiz olarak yazıp kodlayınız.

13) Cevap kâğıdına işaretlenmesi gereken bilgiler ile soru kitapçığına ya­zılması zorunlu olan bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Bu husustaki yü­kümlülük ve sorumluluk size aittir.

15) Müsvedde için soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri kullanabilirsi­niz. Bunun dışında müsvedde olarak herhangi bir materyal kullanmayınız.

16) Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

17) Her testin cevaplarını cevap kâğıdında sadece o test için ayrılmış alana işaretleyiniz. İlgili testin cevaplarını cevap kâğıdında doğru alana işaret­lemediğiniz takdirde oluşacak değerlendirme sonuçlarından sorumlu olduğunuzu unutmayınız.

18) Sınav bittikten sonra salondan ayrılmadan önce cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız. Sınav evrakını masa üzerinde kesinlikle bı­rakmayınız.

 

PEREN FEN VE ANADOLU LİSESİ YÖNETİMİ